Historická Demografie / Historical Demography DATINI

Historická Demografie / Historical Demography

Praga. Ústav ceckoslovenských a svetových dejin CSAV / Institute of Czech and World History, Czechoslovak Academy of Science
Annuale
ISSN:
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv. 17/b
Consistenza: n. 9, 1985-n. 12, 1987

[ 1987-1985 ]

copertina della rivista


n. 12, 1987

Úvodem/Introduction, p. 3, 8

OBYVATELSTVO CESKýCH ZEMI V PRAVEKU / POPULATION OF THE CZECH LANDS IN PREHISTORICAL PERIOD
M. Buchvaldek, Poznámky k vývoji obyvatelstva v praveku Cech / Remarks to the Population Development in Prehistoric Bohemia, p. 13
M. Stloukal, Demografická charakteristika staroslovanských populaci / Demographic Characterization of Old Slavonic Populations, p. 29
J. Kudránc, Vývoj slovanského osidleni na Prazsku a Ceskobrodsku v 6.-10. stoleti / Development of the Slavonic Settlement in the Regions of Prague and Cesky Brod from the 6th to the 10th Century, p. 39

OBYVATELSTVO CESKýCH ZEMI ZA RANÉHO A VRCHOLNÉHO FEUDALISMU / POPUTATION OF THE CZECH LANDS IN EARLY FEUDALISM AND AT THE CLIMAX OF FEUDALISM
Z. Bohác, Postup osidlení a demografický vývoj Ceských zemi do 15.stoleti / History of the Settlement and the Demographic Development in the Czech Lands up to the 15th Century, p. 59
J. Cechura, Demogralický faktor teorie pozdne stredoveké agrární krize a nekteré aspekty populacniho vývoje v Cechách do konce 15.stoleti / Demographic Factor of the Theory of the Late-Medieval Crisis and Some Aspects of the Population Development in Bohemia up te the End of the 15th Century, p. 89
V.Nekuda, Priciny a dusledky zanikáni stredovekých osad / Deserted Medieval Villages – Reasons and Results, p. 107

OBYVATELSTVO CESKýCH ZEMI ZA POZDNIHO FEUDALISMU / POPULATION IN THE CZECH LANDS IN LATE FEUDALISM
P. Jancárek, Populacni vývoj Ceských zemi v predbelohorském obdobi a problematika jeho studia / Population Development in the Czech Lands in the Period before the Battle of the White Mountain and the Problems of Studying it, p. 125
E. Maur, Populacni dusledky tricetileté války / Population Results of the Thirty Years’War, p. 137
E. Cánová, Populacni vývoj od poloviny 17. do konce 18.stoleti / Population Development from the mid-17th Century to the End of the 18th Century, p. 153
J. Krivka, Podil nových osad vzniklých v letech 1654 az 1848 na celkové populaci Cech na sklonku feudalismu / Contribution of the New Settlements Founded in the Years 1654-1848 to the total Number of the Poputation al Bohemia at the End of Feudalism, p. 177
Z. Pokluda, Osidlováni Chribu za tricetileté války / Settlement of the Chriby Mountains during the Thirty Years’War, p. 187

OBYIVATELSTVO CESKýCH ZEMI OD POCÁTKU PRUMYSLOVÉ REVOLUCE DO VZNIKU CESKOSLOVENSKA / POPULATION OF THE CZECH LANDS FROM THE BEGINNING OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DECLARATION OF CZECHOSLOVAKIA
L.Dokoupil, L. Nesládková, Charakteristické rysy vývoje umrtnosti obyvatelstva Ceských zemi v 19.stoleti / Characteristic Features of the Development of Mortality In the Czech Lands in the 19th Century, p. 193
L. Fialová, Vývoj snatecnosti a plodnosti obyvatelstva Ceských zemi v 19.stoleti / Development of the Marriage Rate and Fertility in the Czech Lands in the 19th Century, p. 207
P. Horská, Vztah sociálni a geografické mobitity v dejinách obyvatelstva Ceských zemi / Relation of the Social and Geographical Mobility in the History of the Population of the Czech Lands, p. 225
J. Englová, Vyuziti migrace k vymezováni prumyslovych oblasti / Making Use of Migration to the Definition of Industrial Areas, p. 243
J. Lánik, Vývoj porodnosti v ceských mestech v letech v letech 1891-1913 / Development of Natatity In Czech towns In the Years 1891-1913, p. 249

Bibliografie ceské historické demografie za rok 1986 / Bibliography of the Czech Historical Demography in the Year 1986, p. 261
Recenze / Reviews, p. 273
Rozhledy / Reports, p. 289
Kronika / Chronicle, p. 293


n. 11, 1987

Úvod/Introduction, p. 3, 5

CLÁNKY / ARTICLES
G. Cesnys, Paleodemography of Iron Man in Lithuania / Paleodemography of Iron lan in Lithuania, p. 9
A. Firlová, p. Lutovská, A. Skipalová, Príkspevek k lécení moru v pozdne stredovekých Cechách (Na základe spisu Albíka z Unicova) / Contribution to Plague Curing in Late Medieval Bohenia (On the Basis of the Tractates by Albíka z Unicova), p. 21
M. Sládek, Celed na trebonských panstvích v polovine 17.století / Domestics in Trebon Estates in the Middle of the 17h Century, p. 51
B. ?terbová, Vývoj snatecnosti v lokalite Novosedly nad Nezárkou v letech 1686-1910 / Development of the Nuptiality in the Locality of Novosedly nad Nerzákou, 1686-1910, p. 97
L. Dokoupil, L. Nesládková, Úmrtnost kojencu a mlad?ích detí v Ceských zemích na sklonku feudalismu / Mortality of Suclings and Younger Children in Czech Countries at the End of Feodalism, p. 141
J. Láník, Vybrané domografické charakteristiky nekterých ceských mest ve 2. polovine 19.století / Representative Demographic Characteristics of Some Czech towns in the 2nd Half of the 19th Century, p. 159
V. Srb, Soupisy a scítání Cikánu-Romu v Ceskoslovensku v letech 1947-1980 a odhady jejich poctu do roku 2000 resp. 2020 / Registers and Censuses of Gypsies-Romanies in Czechoslovakia in the Year 1947-1980 and the Estimation of Their Number up to the Year 2000 or 2020, p. 189
M. Kucera, Poválecná scítáni lidu, domu a bytu v Ceskoslovensku (1946/47, 1950, 1961, 1970, 1980) / Post-War Censuses of People, Houses and Flats in Czechoslovakia, p. 207

MATERIÁLY / MATERIALS
S. Broucek, Nad výzkumem ceského etnika v zahranicí / On the Research of Czech emigration, p. 237

Bibliografie ceské historické demografie v roce 1985 / Bibliography of the Czech Historical Demography for the Year 1985, p. 243
Recenze / Reports and Reviews, p. 255
Kronika / Chronicle, p. 305


n. 10, 1986

Úvodem/Introduction, p. 3, 5
N.E. Bekmachanovová, H.E. Palli, Nekteré aspekty soucasného v vývoje historické demografie v SSSR / Some aspects of present development of historical demography in the USSR, p. 9
B. Maur, Morová epidemie roku 1380 v Cechách / Pestilence of 1380 in Bohemia, p. 37
E. Semotanová, Knihy me?tanských práv – významný pramen predstatistického období /príspevek ke studiu pristehovalectví do mest prazských v letech 1618-1770 / Books of civic rights – Significant source of the prestatistical period /contribution for the study of immigration in the Prague towns in 1618-1770, p. 73
G. Hofmann, Populacní pomery na panství Kynzvart roku 1652 a 1690 / Population conditions at Kynzvart estate in 1652 and 1690, p. 117
E. Cánová, Prameny k vývoj migrací v Cechách /17. a 18. století / Sources for migration development in Bohemia /17th and 18th century, p. 145
J. Matejcek, Nekteré ekonomické a sociální predpoklady vývoje delnické rodiny v období kapitalistické industrializace Ceských zemí / Some economical and social presumptions of development of workman’s family during the capitalistic industrialization in Bohemien countries, p. 161
E. Maur, p. Horská, Zemedelské obyvatelstvo Ceských zemí v 17.- 19. století / Agricultural population of Bohemien countries during the 17th to 19th century, p. 177
C. Necas, Demografická charakteristika moravských Romu z pocátku 20.století / Demographic characteristic of Moravian Roms at the beginning of the 20th century, p. 191

Bibliografie ceské historické demografie za léta 1981-1985 / Bibliography of the Czech Historical Demography, 1981-1985, p. 213
Recenze a zprávy / Reviews and news, p. 247
Kronika / Chronicle, p. 263


n. 9, 1985

Úvodem/Introduction, p. 3, 5

V. Srb, Dveste let statistiky prirozené meny obyvatelatva v ceských zemch (1785 az 1985) / Two centenaries of the statiatics of natural movement od population in Czech countries (1785-1985), p. 9
L. Fialová, Prispevek k moznostem studia snatecnosti v ceských zemích za demografické revoluce / Contribution to the possibilities of studying the marriage rate in the Czech lands during the demographic revolution, p. 89
A. ?ubrtová, Názor na populaci v prvních statisticko-demograficKých pracích v na?ich zemích a vztah k Malthusove doktrine / Views on population in the early statistical deamographic works in uor lands and the relation to Malthusianism, p. 123
A. ?imecková, L. Dokoupil, Príciny úmrtí obyvatelstva ostravské prumyslové oblasti v 19. století / Causes of death in the Ostrava industrial region in the 19th century, p. 143
L. Nesládková, K nekterým aspektum populacního vývoje beskydské pasekárské obce Celadná / On some aspects of population development in the woodland settlement of Celadná in the Beskyd Mts., p. 161
P. Vere?, Vývoj kojenecké úmrtnosti na Slovensku v letech 1900-1912 / Dynamics of infant mortality in Slovakia, 1900 to 1912, p. 175
Výzkum historického vývoje rodiny v Ceskoslovensku / Research into the historical development of the family in Czechoslovakia, p. 187

Bibliografie ceské historické demografie za leta 1976 – 1980 / Bibliography of Czech historical demography, 1976-1980, p. 205
Recenze / Reviews, p. 241