Miscel·lània de textos medievals DATINI

Miscel·lània de textos medievals

Barcelona, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milá i Fontanals, Unitat Estructural d’Investigació d’estudis medievals
Periodicità irregolare
ISSN: 0213-2257
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv. 109
Consistenza: n. 1, 1972 – n. 7, 1994

[ 1994-1972]

copertina della rivista


n. 7, 1994

Introducció, p. V
Jordi Gunzberg Moll, Primeros arrendamientos de fincas en la Barcelona Medieval, p. 1
Pere Benito i Monclús, Santa Cecilia de Montserrat i els capbreus de 1259 i 1334: aproximació a l’estructura d’un domini territoria monàstic Santa Cecília de Montserrat i els capbreus de 1259 i 1334: aproximació a l’estructura d’un domini territorial monàstic , p. 35
Juan Manuel del Estal, Reafirmación de Jaime II en su política de paz con el reino nazarí de Granada (junio 1298), p. 71
Maria Teresa Ferrer i Mallol, Les pastures i la ramaderia a la Governació d’Oriola, p. 79
Jaume Sastre Moll, El puerto de la Ciutat de Mallorca durante el reinado de Sancho y la regencia de Felipe de Mallorca (1311-1330). Rentas reales y su reinversión, p. 141
Josep Hernando i Delgado, Escrivans, illuminadors, lligadors, argenters i el llibre a Barcelona. Segle XIV. Documents dels protocols notarials, p. 189
Josefina Mutgé i Vives, Documents sobre vida ciutadana i urbanisme a Barcelona durant el regnat d’Alfons el Benigne, p. 259
Pere Ortí i Gost, La casa i les possessions d’un jurista barceloní segons el seu inventari de béns: Burget de Sarrià (1338), p. 323
Prim Bertran i Roigé, La “dècima” del bisbat de Barcelona (1391-1392), p. 371
Carme Batlle i Gallart, Francesco Ferrer, apotecari de Barcelona vers el 1400, i el seu obrador, p. 499
Roser Salicrú i Lluch, Cartes de captius cristians a les presons de Tunis del regnat de Ferran d’Antequera, p. 549
Jordi Morelló i Baget, El fogaijament del 1414 als pobles de la comuna del Camp de Tarragona, p. 591


n. 6, 1992

Introducció, p. V
Josè Ramón Juliá Viñamata, La riqueza de los barceloneses del primer tercio del siglo XIV a través de sus testamentos, p. 1
Josefa Mutgé i Vives, La guerra contra Gènova de 1330-1335: Documentació barcelonina, p. 47
Manuel Riu, Inventario de los pergaminos de Santa Maria del Mar. 1380-1400. (Quinta y última entrega), p. 101
Maria Teresa Ferrer i Mallol, Productes del comerç catalano-portugués, segons una reclamació per pirateria (1408), p. 137
Prim Bertrán i Roigé, Les despeses del Gran Prior de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem (1419), p. 165
Manuel Sánchez Martínez, La estructura del dominio real en Vilafranca del Penedès y en los castillos de Cubelles/Vilanova y de la Geltrú en el primer tercio del siglo XV, p. 197
María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV. Regesta documental, p. 255


n. 5, 1989

LA DESTRUCCIÓ DE JERUSALEM
LA VENJANÇA QUE FÉU DE LA MORT DE JHESUCHRIST VESPESIÀ E TITUS SON FILL
I. Presentacció, p. V
II. La conquesta i la destrucció de Jerusalem, p. 7
III. Judaisme i Cristianisme a l’época medieval: La polémica antijueva, p. 11
IV. El sentit de la conquesta i la destrucció de Jerusalem, p. 15
V. Els escrits apócrifs, p. 16
VI. Els apócrifs de la Passió i Resurrecció. El “Circle de Pilat”, p. 18
VII. La versió catalana de “Vindicta Salvatoris”, p. 22
VIII. Le fonts de la versió catalana de “Vindicta Salvatoris” i els elements propis, p. 24
IX. L’autor i l’época, p. 29
X. La transcripció i l’edició, p. 30
Els Textos, p. 32
Aparat de notes critiques dels textos, p. 103
Index bibliográfic, i de fonts, p. 107
Index onomástic, p. 112


n. 4, 1988

Introdució, p. VII
Maria Teresa Ferrer i Mallol, La tinença a costum d’Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV), p. 1
Manuel Sánchez Martínez, Mallorquines y genoveses en Almería durante el primer tercio del siglo XIV: el proceso contra Jaume Manfré (1334), p. 103
Josefa Mutgé i Vives, L’ambaixada a Tunis de Guillem de Clariana i de Benet Blanques (1345), p. 163
Regina Sáinz de la Maza Lasoli, Los mercedarios en la Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV. Noticias y Documentos, p. 221
Manuel Becerra Hormigo, La conexión catalana en el derrocamiento de Ismail II, p. 301
Pascual Ortega, De mudejares a moriscos: algunas reflexiones en torno a las relaciones sociales de producción y la conflictividad religiosa: el caso de la Ribera d’Ebre (Tarragona), p. 319
Índex, p. 334


n. 3, 1985

ELS “LIBRI IUDEORUM” DE VIC I DE CARDONA
Aspectes econòmics de l’activitat dels Jueus de Vic, segons els “Libri Iudeorum” (1266-1278), per Immaculada Ollich i Castanyer, p. 1
El “Liber Iudeorum de Cardona (1330-1334). Edició i estudi“, per Montserrat Casas i Nadal, p. 119
Apèndix documental, p. 159
Índex, p. 315


n. 2, 1974

Palabras previas, p. 5

TEXTOS
Miguel Barceló, Dos documentos del siglo XII, p. 9
José Trenchs Odena, Los diezmos de la diócesis de Tarragona (1354-1355), p. 13
Charles-Emmanuel Dufourcq, Catalogue chronologique et analytique du registre 1389 de la chancellerie de la couronne d’Aragon, intitulé “Guerre sarracenorum 1367-1386” (1360-1386), p. 65
J.M. Casas Homs, Reparació d’una galera l’any 1390, p. 167
Francisca Vendrell de Millás, Seis nuevos documentos sobre San Vicente Ferrer, p. 219
José M.ª Madurell y Marimón, Cuentas de un viaje comercial a Rodas y Alejandría en 1438, p. 229
Reseñas, p. 237
Índice, p. 271


n. 1, 1972

Palabras previas, p. 5
Emilio Duro Peña, Catálogo de documentos reales del Archivo de la Catedral de Orense (844-1520), p. 9
Derek W. Lomax, Pedro López de Baeza “Dichos de los Santos Padres” (siglo XIV), p. 147
Guy Romestan, La creation de la Foire de Cardona (1406), p. 179
Julio Rodríguez Puértolas, El Libro de la consolagion de España. Una meditación sobre la Castilla del siglo XV, p. 189
Joseph F. O’Callaghan, Las definiciones medievales de la Orden de Montesa (1325-1468), p. 213
Índice, p. 253
Colofón, p. 255