Revista Istorică DATINI

Revista Istoric?

Bucarest, Academia Român? Institutul de Istorie ?N. Iorga”
Mensile
ISSN: 1018-0443
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv. 124
Consistenza: S. n., T. XVI, 2005, 1-2 – S. n., T. XXIII, 2012, 1-2

[ 2012-2005 ]

copertina della rivista

copertina della rivista


S. n., T. XXIII, 2012, 1-2

ASCENSIUNE SOCIALA – STRATEGII SI OBSTACOLE / SOCIAL ASCENSION – STRATEGIES AND OBSTACLES
Gheorghe Lazar, Un staroste de negustori din Tara Româneasca si familia lui / A Merchant Guild Master from Wallachia and His Family, p. 5
Constanta Vintila-Ghitulescu, Elogiul muncii la Stefan Episcupesco: Memoriia de taina pentru iconomie si iconorni / L’éloge du travail chez Stefan Episcupesco Memoriia de taina pentru iconomie si iconorni, p. 37

NEGUSTORI – INTERACTIUNI SI INFLUENTE / MERCHANTS INTERACTIONS AND INFLUENCES
Alexandru Cîociltan, Hegemonia comerciala a Braovului la sud de Carpati / Kronstadts kommerzielle Vorherrschaft südlich der Karpaten, p. 53
Cristian N. Apetrei, Marele negustor grec din Moldova (cca 1570-1620). Un profil colectiv din perspectiva braudeliana / Greek Merchants from Moldavia Involved in Big Trade (c. 1570-1620). A Collective Portrait from a Braudelian Perspective, p. 65
Maria Pakucs-Willcocks, ?Als Kaufleute mit soichen Wahren umbzugehn jhrer Proffesion ist”. Negustori greci la Sibiu în 1694 / Als Kaufleute mit soichen Wahren umbzugehn jhrer Proffesion ist.” Greek Merchants in Sibiu in 1694, p. 85
Cristian Luca, Negustorii venetieni si triestini în porturile de la Gurile Dunarii în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea / Venetian and Triestine Merchants in the Ports at the Danube Mouths in the Last Quarter of the 18th Century, p. 95

REGIMURI TOTALITARE – PERCEPTII SI CONSECINTE / TOTALITARIAN REGIMES – PERCEPTIONS AND CONSEQUENCES
Sorin Radu, ?Tovarasi de drum”: Frontul Plugarilor si Partidul Comunist în anii 1944-1947 / “Fellow Travelers”: The Ploughmen’s Front and the Communist Party in 1944-1947, p. 107
Radu Tudorancea, Modelul sovietic în spatiul românesc în primii ani postbelici. Noi raportari din arhivele americane / The Soviet Model in Romania in the First Postwar Years. New Reports from the American Archives, p. 139
Cristian Vasile, Studentul, scriitorul si pedagogia infemala a regimului comunist. Cazul Alexandru Ivasiuc / The Student, the Writer, and the Diabolical Pedagogy of the Communist Regime. Case Study: Alexandru Ivasiuc, p. 147

Restituiri / Restitutions, p. 159
Note ?i Recenzii / Notes and reviews, p. 171


S. n., T. XXII, 2011, 5-6

SURSE ?I INTERPRET?RI / SOURCES AND INTERPRETATIONS
Virgil Ciocîltan, Argumente în favoarea identit??ii Vicina – M?cin / Arguments in Favor of the Identity Vicina – M?cin, p. 411
Alexandru Ciocîltan, Colonizarea german? la sud de Carpa?i / The German Colonization South of the Carpatians, p. 431
Petronel Zahariuc, Un grup de documente slavo-române din secolul al XVI-lea (1524-1549) privitoare la istoria T?rii Române?ti / A Group of Sixteenth-Century Slavo-Romanian Documents (1524-1549) on the history of Wallachia, p. 461

INDIVID ?I FAMILIE – PERSPECTIVE ?I DESTINE / INDIVIDUAL AND FAMILY – PERSPECTIVES AND DESTINIES
Gheorghe Laz?r, Un negustor târgovi?tean ?i destinul familiei sale (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) / A Merchant from Târgovi?te and the Fate of His Family (Eighteenth – Beginning of the Nineteenth Centuries), p. 485
Adrian Butnaru, Reprezentan?i de seam? ai familiei lamandi în preajma ?i dup? Unirea Principatelor Române / Prominent Members of the Iamandi Family before and after the Union of the Romanian Principalities, p. 525

MARILE PUTERI – PROIECTE ?I REALIT??I / THE GREAT POWERS – PROJECTS AND REALITIES
Bogdan Popa, August von Haxthausen’s Notes on Bessarabia under Russian Rule, p. 537
Omer Metin, Great Britain’s Middle East Defense Projects and Turkey (1950-1953), p. 543

PRESA – TIPURI ?I MODELE / THE PRESS – TYPES AND MODELS
Mircea-Cristian Ghenghea, “Caragea amongst Us” – Carol I in the Pages of the Publication “Tarara” (1880) / “Caragea amongst Us” – Carol I in the Pages of the Publication “Tarara” (1880), p. 557
Mihaela Grancea, Despre problematica asist?rii sociale a orfanilor Primului R?zboi Mondial în presa confesional? din Transilvania (1919-1925) / On the Social Protection of World War One Orphans in the Denominational Press of Transylvania (1919-1925), p. 565

Via?a ?tiin?ific? / Scientific Life, p. 577
Note ?i Recenzii / Notes and reviews, p. 585


S. n., T. XXII, 2011, 3-4

CONFESIUNI ?I POLITICI CULTURALE / DENOMINATIONS AND CULTURAL POLITICS
Liviu Pilat, Moldova între unirea de la Florenta ?i reac?ia Conciliului de la Basel / Moldavia between the Union of Florence and the Reaction of the Council of Basel, p. 207
Bogdan-Petru Maleon, A New Approach to the Relationship between Political Power and Ecclesiastical Authority in Moldavia (Mid-Fifteenth – Mid-Sixteenth Centuries), p. 221
Mariana Laz?r, M?n?stirea Cotroceni – organizare ?i administrare (secolele XVII-XIX) / The Cotroceni Monastery – Organization and Management (Seventeenth-Nineteenth Centuries), p. 233
Cristian Vasile, Politicile culturale comuniste în anii regimului Gheorghiu-Dej. Dimensiuni financiare ?i sociale / Communist Cultural Policies during the Gheorghiu-Dej Regime. Financial and Social Aspects, p. 249

FA?ETELE DIPLOMA?IEI – AVATARURILE R?ZBOIULUI / FACETS OF DIPLOMACY – THE AVATARS OF WAR
Daniela Bu??, Basarabia în con?tiin?a europenilor din prima jum?tate a secolului al XIX-lea / Bessarabia in the Conscience of Europeans in the First Half of the Nineteenth Century, p. 271
Rudolf Dinu, Elita diplomatic? a Vechiului Regat în corespondena privat?. (I) Alexandru Marghiloman (1900-1901) / The Diplomatic Elite of the Old Kingdom in Private Correspondence. (I) Alexandru Marghiloman (1900-1901), p. 287
Claudiu-Lucian Topor, Diploma?i români în vremea Marelui R?zboi. Lega?ia din Berlin ?i politica lui Alexandm Beldiman / Romanian Diplomats during the Great War. The Legation in Berlin and Alexandru Beldiman’s Policy, p. 311
Tamara Botez, Ap?rarea Pasiv? ?i planuri de evacuare a popula?iei din Moldova în 1944 / Passive Defense and Evacuation Plans for the Population of Moldavia in 1944, p. 325

DISPUTE ?I CONTRO VERSE / DEBATES AND CONTROVERSIES
Neagu Djuvara, Din nou despre Negru Vod?. R?spuns unor critici / Again on Negru Vodà. Answer to critics, p. 339

FAMILII, CLANURI, BOIERI / FAMILIES, CLANS, BOYARS
Ovidiu Olar, Aventuriers du XVIIIe siècle. Radu/Rodolphe Cantacuzène et l’Ordre constantinien, p. 385
Mihai-Bogdan Atanasiu, Marital Strategies of the Cantacuzinos, p. 399


S. n., T. XXII, 2011, 1-2

POLITIC? – PROPAGAND? ?I IDEOLOGII / POLITICS – PROPAGANDA AND IDEOLOGIES
Cristian Vasile, Ministerul Culturii ?i sec?iile ideologice ca actori institu?ionali ai politiciior culturale (1953-1965) / The Ministry of Culture and the Ideological Departments as Institutional Actors of the Cultural Policies (1953-1965), p. 5 Florin Müller, Mi?carea Legionar? – noi perspective in cercetare / The Legionary Movement – New Research Directions, p. 23
Cristian Ploscaru, Un episod al ?opozi?iei na?ionale” în Moldova: conjura?ia confederativà ?i alegerilc din 1837 / An Episode of the “National Opposition” in Moldavia: The Confederative Conspiracy and the 1837 Elections, p. 33

GEOPOLITIC? – STRATEGII ?I COMPETITORI / GEOPOLITICS – STRATEGIES AND COMPETITORS
Florin Anghel, Construc?ii geopolitice: Unirea Basarabiei în varianta de ?cordon sanitaire” / Geopolitical Constructions: The Union of Bessarabia in the “Cordon Sanitaire” Variant, p. 49
Lucia Taft?, Marile puteri ?i gurile Dun?rii în secoiul al XIX-lea / The Great Powers and the Danube Mouths in the Nineteenth Century, p. 61
Marian Stroia, Lupta pentru suprematie în bazinui caspic ?i cel al M?rii Negre în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea / The Struggle for Supremacy in the Caspian and Black Sea Basins in the First Three Decades of the Nineteenth Century, p. 71

SOCIETATE – ELITE ?I INDI VIZI / SOCIETY – ELITES AND INDIVIDUALS
Victor ?vircun, Via?a ?i activitatea contelui Toma Cantacuzino în Rusia (II) / The Life and Deeds of Count Toma Cantacuzino in Russia (II), p. 83
Andreea-Roxana Iancu, Individu et représentations de la parenté dans les texts normatifs canoniques et laïques (Valachie, fin XVIIIe – début XIXe siècles), p. 103

DESTINE – REALIT?TI ?I ASPIRATII / DESTINIES – REALITIES AND ASPIRATIONS
Adrian-Silvan Ionescu, România postbelic? v?zut? de un reporter fotograf american, Lee Miller / Post-War Romania Seen by an American Photo Journalist, Lee Miller, p. 119
Petre Matei, Adun?rile ?iganilor din Transilvania din anul 1919 (II) / The Gypsy Assemblies of 1919 in Transylvania (II), p. 135

SCOAL? ?I INDUSTRIE / SCHOOL AND INDUSTRY
Ion Dumitra?cu, Furnizori ai Industniei Aeronautice Române – Bra?ov (1925-1945) / of Industria Aeronautic? Român? – Bra?ov (1925-1945), p. 153
Anghel Popa, Organizarea primei ?coli de ofi?ieri în Moldova / The Organization of the First Officer School in Moldavia, p. 195


S. n., T. XXI, 2010, 5-6

ROMÂNIA ?I POLONIA – DIPLOMA?IE ?I CONFLICT / ROMANIA AND POLAND – DIPLOMACY AND CONFLICT
Florin Anghel, Dictatura memoriei. Refugia?i poloni în România (1939-1945) / The Dictatorship of Memory. Polish Refugees in Romania (1939- 1945), p. 409
Daniel Hrenciuc, 6 septembrie 1939: Consiliul de Coroan? de la Cotroceni ?i neutralitatea Regatului României Mari / 6 September 1939: The Crown Council of Cotroceni and the Neutrality of the Kingdom of Greater Romania, p. 433

ETNII ?I CONFESIUNI – MINORIT??I SECULARE / ETHNIC GROUPS AND DENOMTNATIONS – AGE-OLD MINORITIES
Viorel Achim, Încercarea romilor din România de a ob?ine statutul de na?ionalitate coniocuitoare (1948-1949) / The Attempt by the Roma Living in Romania to Obtain the Status of National Minority (1948-1 949), p. 449
Petre Matei, Adun?nle ?iganilor din Transilvania din anul 1919 (I) / The Gypsy Assemblies of 1919 in Transylvania (I), p. 467

CANTACUZINII – SPI?E DE CÂRMUITORI / THE CANTACUZINOS – A FAMILY OF RULERS
Mariana Laz?r, Contribu?ii documentare privind patrimoniul unui descendent al principelui ?erban Cantacuzino / Documentary Contributions Concerning the Patrimony of a Descendant of Prince ?erban Cantacuzino, p. 489
Victor ?vircun, Viata ?i activitatea contelui Torna Cantacuzino în Rusia (I) / The Life and Deeds of Count Toma Cantacuzino in Russia (I), p. 501

IZVOARE ?I INVESTIGA?II – DOCUMENTE ?I CUTUME /SOURCES AND INVESTIGATIONS – DOCUMENTS AND CUSTOMS
Andreea-Roxana Iancu, La fiction juridique au carrefour de la coutume, du droit écrit et des pratiques dévotionnelles. Un cas d’adoption post-mortem (Valachie, 1795-1810), p. 517
Cristian Antim Bobicescu, O scrisoare medit? a lui Stanislaw Zolkiewski / An Unpublished Letter of Stanislaw Zolkiewski, p. 529

FAMILII REPREZENTATIVE – BIOGRAFII ?I DESTINE / REPRESENTATIVE FAMILIES – BIOGRAPHIES AND DESTINIES
Alexandru Ciocîltan, Din biografia cavalerului Friedrich von Kreuzpeck / From the Biography of Knight Friedrich von Kreuzpeck, p. 537
Anghel Popa, Vechi familii române?ti din Bucovina: Reu? ?i Racoce / Old Romanian Families from Bucovina: Reut and Racoce, p. 551
Robert P?iu?an, Familia Sombart ?i farnilia Leon / The Sombart and the Leon Families, p. 555

INFLUEN?E EUROPENE – CONTACTE CULTURALE / EUROPEAN INFLUENCES – CULTURAL CONTACTS
Nicolae Liu, Tangente ?i confluen?e franco-române de la cruciade la epoca Regelui Soare ?i Umanisniul românesc (III) / French-Romanian Tangencies and Confluences from the Crusades to the Time of the Sun King and Romanian Humanism (III), p. 567

VIA?A ?TIIN?IFIC? / SCIENTIFIC LIFE, p. 581
NOTE ?I RECENZII / NOTES AND REVIEWS, p. 589


S. n., T. XXI, 2010, 3-4

??RI, MONARHI, DINA?TI / COUNTRIES, MONARCHS, DYNASTS
?erban Papacostea, Basarabia – un nume de ?ar? / Bessarabia – A Countny Name, p. 209
Virgil Ciocîltan, Sigismund de Luxemburg: monarh la sfâr?itul Evului Mediu sau la începutul epocii moderne? / Sigismund of Luxemburg: A Monarch of the Late Middle Ages or of the Early Modem Times?, p. 219

IZVOARE – TEXTE ?I INTERPRET?RI / SOURCES – TEXTS AND INTERPRETATIONS
?erban Marin, Manuscrisul It. VII. 519 (= 8438) de la Biblioteca Nazionale Marciana ?i falsui s?u autor, Nicolò Trevisan / Manuscript It. VII. 519 (= 8438) from the Marciana National Library and Its Spurious Author, Nicolò Trevisan, p. 227
Alexandru Simon, Cum au cucerit genovezii Ora?ul Sfânt de la evrei / How the Genoese Wrested the Holy City Out of the Hands of the Jews, p. 245
Petronel Zahariuc, Noi informa?ii despre m?n?stirea Izvorani (jude?ul Buz?u) ?i despre mitropolitul ??rii Române?ti, Luca de Cipru / New Data on the Monastery of Izvorani (Buz?u County) and on the Metropolitan Bishop of Wallachia, Luca de Cipru, p. 251

RELATII ?I INTERFEREN?E / RELATIONS AND INTERACTIONS
Radu Tudorancea, Reia?iile româno-elene în preajrna constituirii În?elegerii Balcanice / Romanian-Greek Relations around the Time of the Balkan Pact, p. 271
Raluca Tomi, Italieni în slujba Mani Uniri. M?rturii inedited / Italians Supporting the Great Union. New Testimonies, p. 279

ART? ?I CULTURA / ART AND CULTURE
Adrian-Silvan Ionescu, Mo?tenirea lui Barbu Iscovescu ?i destinul ei / Barbu Iscovescu’s Legacy and Its Destiny, p. 293
Nicolae Liu, Tangente ?i confluen?e franco-române de la cruciade la epoca Regelui Soane ?i Umanismul românesc (II) / French-Romanian Tangencies and Confluences from the Crusades to the Time of the Sun King and Romanian Humanism (II), p. 307

ISTORIE ?I ISTORIOGRAFIE / HISTORY AND HISTORIOGRAPHY
Anghel Popa, Istonicul Ion Nistor ?i Universitatea ?Al.I. Cuza” din Ia?i / Histonian Ion Nistor and the #8222;Al.I. Cuza” University of Ia?i, p. 327
Eduard Baidaus, Rela?iile româno-ucrainene în Istoria Ucrainei-Rusi. Considerente istoniografice (II) / Romanian-Ukrainian Relations in the History of Ukraine-Rus’. Historiographic Considerations (II), p. 331

REGIMURI TOTALITARE / TOTALITARIAN REGIMES
Nicoleta Ionescu-Gur?, Dislocarea unor categorii de persoane din zona de frontier? cu Iugoslavia în Câmpia B?r?ganului (1951-1956) (II) / The Dislocation of Several Categories of Population from the Border with Yugoslavia to the B?rg?n Plain (1951-1956) (II), p. 357

NOTE ?I RECENZII / NOTES AND REVIEWS, p. 383
IN MEMORIAM, p. 403


S. n., T. XXI, 2010, 1-2

MECANISME TOTALITARE – PRAXIS ?I IDEOLOGIE / TOTALITARIAN MECHANISMS – PRAXIS AND IDEOLOGY
Cristian Vasile, Cinematografia în anii stalinismului (1948-1953). Control ideologic ?i structuri institutionale / Romanian Cinematography during Stalinism (1948-1953). Ideological Control and Institutional Structures, p. 5
Nicoleta Ionescu-Gur?, Dislocarea unor categoni de persoane din zona de frontier? cu Iugoslavia în Câmpia B?r?ganului (1951-1956) (I) / The Dislocation of Several Categories of Population from the Border with Yugoslavia to the B?r?gan Plain (1951-1956) (I), p. 31

LEGISLATIE – REFORM? – EMANCIPARE / LEGISLATION – REFORM – EMANCIPATION
Raluca Tomi, Mi?carea abolionis?? din principate ?i impactul ei asupra legisla?iei de dezrobire (1849 -1856) / The Abolitionist Movement in the Principalities and Its Implications on the Emancipation Laws (1849-1856), p. 57
Victor Neumann, Reforma religioas? iudaic? ?i emanciparea politic? a evreilor din Banat / The Judaic Religious Reform and the Political Emancipation of the Jews of Banat, p. 73

ORIENT ?I OCCIDENT – CONTACTE ?I CONFLUEN?E / THE EAST AND THE WEST – CONTACTS AND CONFLUENCES
Liviu Borda?, R?zboiul, Borneo ?i ardelenii. Noi date despre români ajun?i în Orientul Indep?rtat / The War, Borneo and the Transylvanians. New Data on Rornanian Travelers to the Far East, p. 95
Nicolae Liu, Tangen?e ?i confluente franco-romane de la cruciade la epoca Regelui Soare ?i Umanismul românesc (I) / French-Romanian Tangencies and Confluences from the Crusades to the Time of the Sun King and Romanian Humanism (I), p. 101

URBANISM ?I SOCIETATE – IERARHII ? I STATUT
Simion Câltia, Mahalaua, indicator al urbanit??i, p. 111
Stefan Aftodor, Despre un dreg?tor mai pu?in cunoscut: marele ?ufar, p. 123

ISTORICI REPREZENTATIVI / REPRESENTATIVE HISTORIANS
Nicoleta Roman, Maria Holban / Maria Holban, p. 137
Eduard Baidaus, Rela?iile româno-ucrainene în Istoria Ucrainei-Rusi. Considerente istoriografice (I) / Romanian-Ukrainian Relations in the History of Ukraine-Rus’. Historiographic Considerations (I), p. 167

NOTE ?I RECENZII / NOTES AND REVIEWS, p. 183


S. n., T. XX, 2009, 5-6

CULTUR? ?I CONFESIUNE / CULTURE AND DENOMINATION
?tefan Andreescu, Popa Ignatie din Nicopol, episcop de Râmnic ?i mitropolit al ??rii Române?ti. O identificare / Father Ignatie of Nicopolis, Bishop of Ràmnic and Metropolitan of Wailachia. An Identification, p. 413
Ivan Biliarsky, O m?rturie despre via?a cultural? a ora?ului Nicopol dup? expedi?ia lui Mihai Viteazul (Ms. Sin. Slav 15) / Testimony concerning the Cultural Life of the Town of Nicopolis after Michael the Brave’s Expedition (Sin. Slav. Ms. 15), p. 419

C?L?TORI – DIPLOMA?I – MISIONARI / TRAVELERS – DIPLOMATS – MISSIONARIES
Daniela Bu??, ?Fal?i” c?l?tori în spa?iul românesc în prima jum?tate a secolului al XIX-lea / “Pseudo-Travelers “to the Romanian Principalities in the First Half of the Nineteenth Century, p. 427
Nagy Pienaru, Un c?l?tor otoman prin Banat (1807): diplomatul Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi / An Ottoman Traveler to the Banat Province (1807): Diplomat Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi, p. 439
Vitalie Buzu, Principatele Române în Amintirile lui Feodor Tornow / The Romanian Principalities in Feodor Tornow’s Memoirs, p. 447
Adrian-Silvan Ionescu, Încheierea vizitei Reginei Maria în America / The Conclusion of Queen Marie’s Visit to America, p. 455

REGIMURI TOTALITARE / TOTALITARIAN REGIMES
Ottmar Tra?c?, Holocaustul în Ungaria. Studiu de caz: Ucraina Subcarpatic? ?i ghetoul din Munkács (Il) / The Holocaust in Hungary. A Case Study: Subcarpathian Ukraine and the Ghetto of Munkács (II), p. 479
Matei Cazacu, Sfâr?itul Vechiului Regim în România: 21 august 1945 / The End of the Old Regime in Romania: 21 August 1945, p. 519

C?S?TORIE ?I DIVOR? / MARRIAGE AND DIVORCE
?arolta Solcan, So?ul ?i so?ia în Evul Mediu românesc / Husbands and Wives in the Romanian Middle Ages, p. 533
Mihai-Alin Pavel, Colec?ia Stare civil? din Bucure?ti – izvor de informa?ii genealogice. Registrele de c?s?torii / The collection of Civil Status Records of Bucharest – A Source of Genealogical Information. Marriage Records, p. 547

SCIENTIFIC LIFE, p. 561
NOTES AND REVIEWS, p. 593
REVIEW OF HISTORY REVIEWS, p. 605


S. n., T. XX, 2009, 1-2

PROPAGANDA AND DIPLOMACY
Cezar Mâ??, Nagy PienaruHungary’s Propaganda versus Romania. Documents of the Special Intelligence Service (1941-1943) (II), p. 5
Daniel HrenciucThe Relations Between Romania and Poland (1919-1931). A Survey, p. 39

GYPSY SLAVERY-NEW APPROACHES
Raluca TomiRomanian Abolitionism in 1848. Influences and Characteristics, p. 47
Venera AchimThe Emancipation of the Gypsies and the Legislative Program of the Provisory Government of 1848, p. 63
Florina Manuela ConstantinSlavery in Seventeenth Century Romanian Law. Îndreptarea Legii (1652), p. 73
Petre MateiThe Emergence of the Sobriquet “Ga?per “Given to Roma in the Romanian Principalities, p. 101

EDUCATION AND RESEARCH
Cristian VasileThe Romanian Educational System During the Stalinist Epoch (1947-1953). Considerations, p. 115
Robert P?iu?anThe Romanian Economie Institute. Organization and Activities, p. 139

THE ONEIRIC EAST
Liviu Borda?, The Origins of Oriental Monasticism. Dora d’Istria, India and the Orthodox Christianity in the 1850s (I), p. 151

SOURCES AND METHODS
Irina Gavrila, Methodological Consideration on Historical Databases, p. 169

NOTES AND REVIEWS, p. 189


S. n., T. XIX, 2008, 5-6

RIVERS AND PORTS
Constantin Ardeleanu, British Diplomacy and the “Danube Question” (1878-1883) (II), p. 413
?tefan Aftodor, Aspects of Locai History: The Jewish Question in Br?ila (1940-1944), p. 435

LOCAL RESISTANCE – FOREIGN PROPAGANDA
Dorin Dobrtncu, “A Tiny Bubble”: The “National Resistance Movement” ( 1945-1946) (II), p. 451
Cezar Mâ??, Nagy Pienaru, Hungary’s Propaganda versus Romania. Documents of the Special Intelligence Service (1941-1943) (I), p. 497

WAR AND PEACE
Radu Tudorancea, The Odyssey of the Romanian Medical Corps During the Korean War (1950-1953), p. 519
Vasile Pali, Romania and the Paris Peace Conference, p. 527

SOURCES AND METHODS
Irina Gavril?, Research Directions in the Computer Processing of Historical Data, p. 547
Maria Venera R?dulescu, The Seals of High-Ranking Officiai and Coats of Arms of Voivode Matei Basarab (1632-1654), p. 565

MISCELLANEA – POINTS OF VIEW, p. 575
SCIENTIFIC LIFE, p. 579
NOTES AND REVIEWS, p. 593


S. n., T. XIX, 2008, 3-4

PORTS AND RIVERS – DIPLOMACY AND DEMOGRAPHY
Raluca Tomi, Italian Immigration Into the Romanian Space: The Italians of Gala?i and Ismail (1834-1876), p. 215
Constantin Ardeleanu, British Diplomacy and the “Danube Question” (1878-1883) (I), p. 239

ARTS AND CULTURE – MUSIC AND PAINTING
Cristian Vasile, The Romanian Musical Creation from Diversity to the Imposed Party Spirit, 1948-1953, p. 261
Adrian-Silvan Ionescu, From “Exhibition “to “Gallery Salon”. The Beginnings of the Official Art Movement in Romania (1865-1900), p. 289

DIASPORA AND INDIGENOUS RESISTANCE
C?t?lin Calafeteanu, The East European Exile in Search of Solidarity, p. 305
Dorin Dobrincu, “A Tiny Bubble”: “The National Resistance Movement” (1945-1946) (I)., p. 321

THEORY AND PRACTICE-THE STATE AND THE INDIVIDUAL
Alexandru Mamina, Socialization Versus Nationalization: The Democratic Socialist Model, p. 355
Bogdana Diaconu, Increased Measures of Security and the Respect of Fundamental Liberties in the War on Terrorism, p. 365

REPRESENTATIVE FIGURES – CORRESPONDENCE AND BIOGRAPHIES
Georgeta Filetti, Diplomatic Letters of 1899, p. 373
Anghel Popa, Old Romanian Families from Bucovina: Gheorghia (Georgian), Bucevschi and Sorocean, p. 381

NOTES AND REVIEWS, p. 389


S. n., T. XIX, 2008, 1-2

IN HONOREM ?ERBAN PAPACOSTEA

STATEHOOD AND INSTITUTIONS- FOUNDATION OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES
Andrei Pippidi, At the Origins of Wallachia, p. 5
?tefan Andreescu, The Exarhate. Genesis of the Institution in Wallachia and Moldavia, p. 21
Liviu Pilat, The Holy See and the Foundation of Moldavia, p. 29
Matei Cazacu, A Controversy: Thocomerius – Negru Vod?, p. 49
Sergiu Iosipescu, The Battle of Posada (9-12 November 1330). A Contribution to the Critical Approach to Early Wallachian History Sources, p. 59

CULT AND ETHNICITY
Nagy Pienaru, The Ottomans and the Habsburgs. Diplomacy and Denomination. Two Ottoman Documents of 1616, p. 83
Alexandru Ciocîltan, The Counter-Reformation at Câmpulung. New Documents (1635-1646), p. 99

CULTURE AND POLITICS
Ileana C?zan, The Ghiculescu Chronicle. Historiographical Discourse and International Political Realities (1699-1739), p. 119
Nicolae Liu, European Horizon in Romanian Enlightenment. Francophony and French Culture, p. 135

REMEMBRANCES AND CORRESPONDENCE
Georgeta Filitti, Letters from a Distant Time. Excerpts from the Past of the Aricescu Family, p. 159
N. A?niloaie, Constantin D. Aricescu and His Memoìrs, p. 167

SOURCES AND METHODS
Irina Gavril?, Informatics an History. Exploring Historical databases on the Internet in Romania, p. 177

NOTES AND REVIEWS, p. 131


S. n., T. XVIII, 2007, 5-6

THE TOTALITARIAN REGIME – PROPAGANDA AND THE PRESS
?Eugen Denize, The Printed Word – Communist Propaganda in Romania in 1948-1953, p. 433
Nicoleta Ionescu-Gur?, “The Struggle for Peace”, a Task Devolved by the CP (b) of the USSR Upon the Communist Parties. The Case of the Romanian Workers’ Party …., p. 459

TRAVELERS AND EMIGRANTS – SOURCES AND REALITIES
Daniela Bu??, Nineteen-Century Foreign Travelers’ Notes – A Source of Information for the History of the Romanians?, p. 481
Raluca Tomi, Italian Immigration in the Romanian Space: The Italians of Bràila ( 1834-1876)., p. 497

HISTORY AND HISTORIOGRAPHY – DIRECTIONS AND INVESTIGATIONS
Adrian-Silvan Ionescu, Photography and Historiography, p. 519
Florentina Ni?u, Prices in Romanian Historiography. Directions of Research, (Im)Possible Projects, p. 537

BORDERS UNDER DISPUTE – CRISES AND SOLUTIONS
Daniel Hrenciuc, Les frontières de l’Europe centrale pendant la période de l’entre-deux-guerres (1919-1939). Identités et vulnérabilités, p. 549
Cristina Mihaela Predoiu, Plans for the Defense of Romania’s Border with Hungary in 1930-1940, p. 561
Radu Tudorancea, The Contribution of Romanian Diplomacy to the Mediation of the Greek-Yugoslav Conflict (1925-1929), p. 573
Florin Anghel, In tres partes divisa: Poland and the Czechoslovak Crisis in Romanian Diplomatic Documents (September-October 1938), p. 579

OCCULTISM AND ONIRISM
Nicoleta Roman, Wallachian Women and Their “Sorcery” (Spells, Incantations and Remedies), p. 591

IDEAS AND CONTROVERSIES
Florin Muller, Communism in Romania: Analysis or Condemnation?, p. 607

IN MEMORIAM, p. 611


S. n., T. XVIII, 2007, 3-4

THE COMMUNIST SYSTEM – GERMINATICI AND EXTINCTION
?Eugen Denize, The American Intelligence Services on Developments in the Soviet Union in the Eighties and Nineties of the Twentieth Century, p. 211
Mioara Anton, The Stakes of Dissidence. Romanian-Soviet Relations and the Middle East Crisis. June 1967, p. 229
Cezar Mâ??, Communists under Surveillance by the Power Institutions: The Year 1941, p. 237

THE GAME OF POWER – DIRECTION AND BACKSTAGE
Adrian-Silvan Ionescu, The 1881 Coronation Ceremonies and the Revival of Historical Themes in National Plastic Arts, p. 259
Marian Stroia, 11 February and 10 May 1866: A Historical Parallel, p. 269
Ovidiu Cristea, “With Such Pump They Were Escorted”: A “Mock Triumph” in a Case of Felony in the 17th Century, p. 279
Oana Rizescu, Princely Authority over the Administrative Personnel: Between Determination and Favors – “Voie Vegheat?”. A Study in Historical Vocabulary, p. 299

THE GAME OF ALLIANCES – TEXT AND CONTEXT
Ileana C?zan, The Anti-Ottoman Front and the New Balance of Power in the Balkans and on the Danube Line (1683-1718) in Old Romanian Historiography, p. 307
Virgil Ciocîltan, Premises of the Ottoman-Genoese Treaty of 1387, p. 327

MENTORS, PROFESSORS AND STUDENTS
Bogdan Popa, Coaches and Sports Teachers in Interwar Romania, p. 341
Daniel Citirig?, The Students’ Congress of Târgu-Mures (3-5 April 1936). Ideology, Propaganda and Anti-Semitism, p. 353

SOURCES AND INTERPRETATION
Tüd?s s. Kinga, Conscription Ledgers and Urbaria from the Time of the Transylvanian Principality. The Szekler County, p. 367
?erban Marin, A Doge’s Son at the Court of Tsar Symeon of Bulgaria. The Case of Pietro Badoaro, p. 375 Radu ?tefan Vergatti, Vlad the Impaler and the Town of Câmpulung Muscel, p. 393

SCIENTIFIC LIFE, p. 401
NOTES AND REVIEWS, p. 413
IN MEMORIAM, p. 427


S. n., T. XVIII, 2007, 1-2

RIVAL EMIPIRES – EXPANSION MODELS. THE HABSBURGS AND THE OTTOMANS
Ovidiu Cristea, “Succesi del Hungharia del 1551”: The Battie for Transylvania (1551-1552) in an Unpublished Contemporary Source, p. 5 ?tefan Andreescu, Diplomatic Preliminaries to the Ottoman Conquest of Cyprus (1570-1571), p. 27

ETNTCITY AND DENOMINATION
Viorel Achim, A Romanian Voivode in Transylvania, in 1423, p. 49
Alexandru Ciocîltan, Catholicism in Wailachia in the Published and Unpublished Writings of Bogdan Bak?i?, Archbishop of Sofia (1663, 1668, 1670), p. 61

ELITES AND OUTCASTS
Florina Manuela Constantin, The Wallachian Gypsy Slaves on Trial: Customary Law and Legal Hypostases -A Case Study (A Writ of 21 June 1637) , p. 91
Lucian Valeriu Lefter, The High Officials of the Moldavian Districts. The Register From 1827-1831, p. 109

THE TOTALITARIAN REGIME – CULTURE AND PROPAGANDA
Eugen Denize, Lenin, Stalin and the Soviet Union in the Programs of the Romanian Radio Broadcasting Corporation (1944-1953), p. 121
Cristian Vasile, Considerations on Romania’s Foreign Cultural Relations in 1945-1953, p. 133

DIASPORA – THE FACETS OF EXILE
Càtàlln Calafeteanu, Romanian Exile and the Creation of the Assembly of Captive European Nations, p. 141
Dorin Dobrincu, Military Structures of the “Romanian National Govemment” in Vienna (1944-1945), p. 157

OUTLOOKS IN HISTORIOGRAPHY, p. 177
NOTES AND REVIEWS, p. 193


S. n., T. XVII, 2006, 5-6

CHURCH – ESTABLISHMENTS AND CULTS
Alexandru Ciocîltan, Church and Church Organization of the Saxons of Câmpulung-Muscel in the Thirteenth-Sixteenth Centuries, p. 5
Florina Manuela Constantin, Beginnings of Zl?tari Church, p. 19
Denisa Florentina Bodeanu, “Between Liberty and Persecution.” Aspects Regarding the Relations Between the Baptist Church and the Communist Regime in Romania (1948-1989) , p. 35
Anca ?incan, “I Will Dance with Whomever I Choose…” The Position of the Ministry for Religious Denominations in Relation to the Activity of Religious Cults in the 1950s, p. 63

SOCIETY AND CULTURE
Venera Achim, Sedentarization ofBlacksmiths in Wallachian Villages, 1840-1 850 Adrian-Silvan Ionescu, “Officiais” and “Independents”. C.I. Stàncescu and the Athenaeum Exhibitions, 1895-1899, p. 83
Constantin Ungureanu, Primary Education in Romania, Transylvania, Bucovina and Bessarabia at the End of the Nineteenth Century – Beginrnng of the Twentieth Century, p. 109

FAMILY HYPOSTASES
Kinga Tüdös, Testamentary Recommendations Made by Parents About the Education of Orphans, p. 131
Ecaterina Lung, The Image of the Family Between Reality and Utopia in Antim Ivireanu’s Writings, p. 137
Serban Marin, A Venetian-Byzantine Matrimonial Alliance in the Eleventh Century. Between Reality and Legend, p. 157

FACETS OF PSYCHANALYSIS
Alexandru Mamina, Psychanalysis and Marxìsm: A Cultural Analysis, p. 183
G. Br?tescu, New Considerations on Freud in Romania, p. 191

IDEOLOGIES AND GOVERNMENT FORMS
Eugen Denize, The Role of the Written Press in Communist Propaganda. Record of the Meeting of the C.C. of the R.W.P. of 2 July 1952, p. 197
Radu Tudorancea, Romania’s Position in Relation to the Establishment of the Republican Regime in Greece, p. 209

OPINIONS
Tatiana Cojocaru, Poland’s Eastern Trade. A Recent Approach in Andrzej Dziubitiski’s Book, The Road to the East. Poland’s Trade with the Ottoman Porte in the Sixteenth – Eighteenth Centuries, p. 215

NOTES AND REVIEWS, p. 229
IN MEMORIAM, p. 251


S. n., T. XVII, 2006, 1-4

THE OUTLOOK IN HISTORIOGRAPHY, p. 5

THE ARMY AND THE SECRET SERVICES – THE EASTERN WAR
Eugen Denize, The East War and Romanian Broadcasting Propaganda (194 1-1944), p. 87
Cezar Mât?, The Memoir of a Resigning Minister, p. 109

POWER AND DIPLOMACY
Oana Rizescu, ?The Beating on the Ladder”: The Public Image of the Prince as a Judge, p. 133
Ovidiu Cristea, In viscenibus regni. Logistics and Strategy During the “Long War” (1593-1606), p. 141
Ileana C?zan, The Secret Diplomacy of the House of Austria and the Activity of Michael Cemovi?, 1556-1563, p. 153
Viorel Achim, The Relations of the Hungarian Kingdom with the Countries on the South-East Borders in the First Two Decades of the Fourteenth Century, p. 167

SOURCES
Marian Stroia, An Anonymous Traveler to Moldavia (1805), p. 181
Adrian Tertecel, A Moldavian and the Russian-Ottoman-Crimean Relations in 1712, p. 191

IDEOLOGY
Alexandru Mamina, Romanian Socialists in I World War: Ideological Perspectives, p. 201

SCIENTIFIC LIFE, p. 207
NOTES AND REVIEWS, p. 225
IN MEMORIAM, p. 249


S. n., T. XVI, 2005, 5-6

SEAS OCEANS RIVERS. TRADE AND RIVALRY AT THE DANUBE AND BLACK SEA
Alla Alecseeyna Iascova, The Black Sea as a Nodal Area: Geopolitics and Economy, p. 5
Daniela Bu??, Internationalization of the Danube, the Role of C.E.D. and the Rights of the Riparian Countries (1856-1914), p. 11
Ileana C?zan, Luigi Ferdinando Marsili. A Diplomat, a Military Man, and a Cartographer in the Service of Emperor Leopold I, p. 25
Adrian Tertecel, The Russian Anti-Ottoman Military Campaigns of 1687 and 1689, p. 41
?tepan Andreescu, Trade at the Lower Danube at the End of the Sixteenth Century: New Points, p. 51
Virgil Ciocîltan, Preliminarics of the First War of the Straits: The Genoese Mamoluk Ciash (1287-1291), p. 59
TOTALITAR SYSTEM – PROPAGANDA AND PRIVILEGES
Eugen Denize, The System of Medical Care of the Rornanian Workers’ Party’s Leadcrship at the Beginning of the Fifties, p. 93
Cristian Vasile, A History of Romanian Theater in the First Years of Communism, p. 99

THE WAR IN THE EAST
Cezar Matà, Informative Missions on the East Front, p. 111
Viorel Achim, Gypsy Under Threat of Being Deported. Support Offered by Peasants from the Gorj Region (October 1942), p. 117

REFORMS AND REORGANIZATIONS
Alexandru Mamina, Intelectual Views Concerning Romanian Modernization: ?tefan Zeletin and Eugen Lovinescu, p. 125
Angela Colin, Reforms in Bassarabia in the First Years of Autonomy (1812-1818), p. 131
Radu Tudorancea, Romanian-Gitek Relations (Autumn ol’ 1939- Autumn of 1940), p. 145

OPINIOS
Oana Rizescu, “It Shail be Taken in ali Earnestness”: the Princely Authority and the Danger of Falling into Derision, p. 163

SCIENTIFIC LIFE, p. 167
NOTES AND REVIEWS, p. 175


S. n., T. XVI, 2005, 3-4

ETHNICAL IDENTITIES – PAST AND PRESENT
Paul Cernovodeanu, A Dynamic Minority in Eighteenth-Century Moldavia: The Ashkenazi Jews, p. 5
Gelcu Maksutovici, The Albanese Living in Romania, p. 33
Stoica Lascu, The Aromanians Living in Romania. Historicai Landmarks, p. 41
Rodica Svetlicinâi, National Minorities Living in Bessarabia (1918-1925), p. 65
Nicolae Enciu, The Jewish Minority Living in Bessarabia in the lnterwar Period, p. 83
Venera Achim, Gypsy Statistics in the Romanian Principalities in 1830-1860, p. 97
Alexandru Ciocìltan, The End of the German Community of Câmpulung-Muscel, p. 123

HISTORIANS AND HISTORIOGRAPHY – DOCUMENTARY STUDIES
Andrei Pippidi, The National Minorities Living in Romania in the Approach of N. Iorga, p. 145
Florian Roati?, Vasile Pârvan. A Spiritual Portrait, p. 155

SOURCES – ANALYSES AND METHODS
Stefan Andreescu, On an Excerpt From the Cantacuzino Oironicie, p. 161
Kinga T?d?s, Transylvanian Wills (1540-1600), p. 163-166 Ovidiu Cristea, Medieval Ethnonyms and Historiographic Debate. Case Study: The “Bulgarians” Mentioned in the Chronicie of Guillaume de Tyr, p. 167
Irina Gavril?, Computer Assisted Research in History. Historical Database, p. 175

NOTES AND REVIEWS, p. 183
IN MEMORIAM, p. 195


S. n., T. XVI, 2005, 1-2

ROMANIAN TOTALITARIANISM – THE FIRST YEARS
Ioan Scurtu, The Intemational Statute of Romania in 23 August 1944-February 1946, p. 5
Eugen Denize, The Romanian Broadcasting Corporation and the Change of the Regime on the 6th of March 1945, p. 15

ROMANIAN SOCIETY – TRADITION AND MODERNITY
Cornelia Bodea, Eflimie Murgu and the Making of Modem Romania, p. 27
Gheorghe Platon, Landmarks of Modemization of Romanian Society in the Time of the Organic Reguiation, p. 33
Florin Constantiniu, The Phanariot Time: Conflicts ofTransition, p. 47

THE EASTERN QUESTION – THE CRIMEAN WAR
Raluca Tomi, “Europe of Nationalities” Between Revolution and War. The Case of Romanians and Italians, p. 53
Marian Stroia, Russia and the Romanians from the Crimearì War to the Union of the Principalities. Synthesis of an Attitude, p. 69
Mihai Sorin R?dulescu, A French Diplomat of the Nineteenth Century: Eugène Poujade, p. 87
David Murphy, William Howard Russell and the Development of War Journalism, p. 95
Adrian-Silvan Ionescu, Lieutenant Charles George Gordon’s Impressions from Moldavia, May 1856-April 1857, p. 105
Anton Holzer, Under the Shadow of the Crimean War, The Photographic Expedition of Ludwig Angerer to Bucharest (1854-1856). A Series of Photographs Discovered in the Engravings Collection of the Austrian National Library, p. 117
Gabriel Badea-P?un, Around a Painting by Isidore PiIs, The Crossing of the River Alma by General Bosquet’s Troops, 20 September 1854, p. 129
Horia Vladimir ?erb?nescu, Romanian Military Units During the Crimean War, 1853-1855, p. 135

MONEYS AND POWER – MEDIEVAL CRISES AND DISPUTES
Violeta Barbu, Theft From the Country’s Treasury: From the Summary Legal Proceedings to the Court Trials (Wailachia, Seventeenth Century) (II), p. 143
Andrei Pippidi, The Political Crisis in Moldavia in 1547-1564. Surprising Testimony, p. 153
Viorel Achim, The Dispute Over the Tithe of Terrae Christianorum Beionging to the Bishopric of Cenad (1468-1469), p. 169

SCIENTIFIC LIFE, p. 185
NOTES AND REVIEWS, p. 193